BenefitHuman 发表于 2005-10-20 17:01:44

[FAD]一个包,68Hits,CPU Rating 150!

我正在算一个包,22200多秒,89%,有68Hits,CPU Rating 150!

splendor1 发表于 2005-10-20 19:28:27

我的才120,憋死我了!!

页: [1]
查看完整版本: [FAD]一个包,68Hits,CPU Rating 150!

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~